นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

          Capital G Development Co.,Ltd. ( บริษัทแคปตอลจี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ) เราในฐานะผู้ดำเนินการ เสนอขายผลิตภัณฑ์ และการให้บริการด้านต่างๆ เพื่อความคุ้มครองทางข้อมูลส่วนบุคคลตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒  บริษัทได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น ตามวัตถุประสงค์ วิธีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทางบริษัทขอยืนยันว่าดำเนินการตามกฎหมายนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

คำนิยาม

          ข้อมูลส่วนบุคคล  หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมบริษัท  หมายถึง  บริษัท แคปปิตอลจี ดีเวลลอปเม้นท์ หรือบริษัท ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามสัญญา ที่ต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ของท่าน

การเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 การเก็บข้อมูลของท่าน เราจะเก็บรวบรวมข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นทางตรง และทางอ้อม ทั้งหมด ดังนี้

 • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ วันเกิด สถานภาพการสมรส ที่อยู่ อาชีพ สถานที่ทำงาน รหัสไปรษณีย์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email address) หมายเลขโทรศัพท์ รายได้ของท่านต่อเดือน ข้อมูลบัตรเครดิต  ตำแหน่งการใช้บริการของท่าน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญา
 • ข้อมูลที่ท่านสนใจ เช่น รูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านสนใจ  กิจกรรม  การตัดสินใจการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ  งบประมาณการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือรับบริการ การเลือกพื้นที่ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 • ข้อมูลการตอบแบบสำรวจ เช่น การสอบถามความพึงพอใจในการบริการของเว็บไซต์ ความคิดเห็นของผลิตภัณฑ์หรือบริการ การสำรวจทางการตลาด รวมถึงการเก็บข้อมูลของโปรกแกรมที่บริษัทมีสิทธิใช้ (Cookies)ในการจัดการข้อมูลของท่าน

3.2 เด็ก / ผู้เยาว์ / บุคคลซึ่งมีข้อจำกัดด้านความสามารถ บริษัท ไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว

จากบุคคลซึ่งมีข้อจำกัดด้านความสามารถ  ตามข้อกฎหมายกำหนด ( ข้อจำกัดด้านความสามารถของบุคคล) หากท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนตัว และมีความจำเป็นในการรับบริการ และ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท  ขอให้บุคคลที่มีอำนาจกระทำการแทน ให้ความยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการดำเนินการจัดเก็บ ประมวลผล หรือนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • เพื่อเป็นช่องทางการแจ้งข้อมูลข่าวสาร โปรโมชั่นและการติดต่อสื่อสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการและบริการของบริษัท รวมถึงสิทธิประโยชน์ โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องกับทางโครงการ และบริการดังกล่าว
 • เพื่อจัดทำแผนการตลาด วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลการใช้ รวมถึงการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์
  และการบริการของบริษัทฯ
 • เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นในอนาคต การจัดทำแผนการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ ประเมินการบริการ และการพัฒนาโครงการและการบริการของบริษัท

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ จะเป็นการใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น หรือเป็นการเปิดเผยต่อบุคคลในบริษัท หรือดำเนินการตามกฎหมาย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือได้รับความยินยอมจากท่าน

ผู้ที่อาจได้รับข้อมูล หรือการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

 • พาร์ทเนอร์ หรือบริษัทที่ร่วมมือกันเพื่อแสวงหาผลกำไรร่วมกัน
 • ผู้ที่ได้รับอนุญาตการเสนอขาย ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด รวมถึงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การบริการ ของบริษัท เช่นการรับชำระเงิน การจัดทำข้อมูลเอกสาร   ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น
 • นิติบุคคลอาคารชุด หรือ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ภายใต้การดูแลของบริษัท
 • หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลใดที่บริษัทที่ต้องเปิดเผยข้อมูล ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือตามข้อตกลงที่มีต่อหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใด
  การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

          การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านทางบริษัทจัดให้มีระบบสารสนเทศ  การจัดเก็บข้อมูลให้มีความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน และการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลที่ปลอดภัย  โดยท่านสามารถรับทราบว่าการส่งข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตนั้นไม่ปลอดภัยสมบูรณ์ แม้ทางเราจะได้ป้องกันด้วยระบบเทคโนโลยีอย่างดีที่สุดแล้ว  แต่ทางเราก็ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ที่ส่งไปยังเว็บไซต์เชื่อมโยง  แอปพลิเคชั่น  ที่มิได้เป็นของบริษัท เจ้าของข้อมูลต้องรับผิดชอบการส่งข้อมูลใดๆ ด้วยตนเอง

 • จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยี และจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล  ที่อาจจะเข้าถึงโดยพนักงาน ตัวแทน  ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล  เว้นแต่หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล  หรือบุคคลใดที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง  หรือตามข้อตกลงที่มีต่อหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลใด
 • การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อทางบริษัทบรรลุเป้าหมาย ทางกฏหมาย และทางธุรกิจ  ของการเก็บรักษาข้อมูล แล้ว บริษัทจะมีการทำลายข้อมูล ขึ้นเพื่อความปลอดภัยของเจ้าของข้อมูล
 • ข้อมูลที่ได้มาจาก คุกกี้ (Cookies) ในการเก็บข้อมูล จะเก็บเมื่อท่านได้เข้าใช้งานเว็บไซต์ ของทางบริษัท ภายใต้เงื่อนไขกฏหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
 • กรณีบริษัททำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอก ให้ดำเนินการพัฒนา ดูแลระบบ การจัดสรรทรัพยากร หรือบริการในนามของบริษัท บุคคลภายนอกที่เข้าดำเนินงานให้บริษัท จะต้องตกลงรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเช่นกัน
 • บริษัทมีการจัดการกับกรณีมีการละเมิดกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณีมีเหตุสงสัย และต้องแจ้งเหตุของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล แก่สำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 • เราเก็บรักษาของท่านไว้ในระยะที่จำเป็นเพื่อดำเนินธุรกิจ  ตามวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจ รวมถึงการให้บริการต่างๆ และเป็นไปตามมาตรฐานทางกฎหมาย และกฎระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิขอเข้าถึง และขอรับสำเนา ข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับตน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม เว้นแต่ เป็นการคุ้มครองเจ้าของข้อมูล ตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลที่ส่งผลกระทบถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น
 • ท่านสามารถแจ้งยกเลิกให้บริษัทใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได้
 • ท่านสามารถ ขอให้ทางบริษัท ดำเนินการลบ หรือ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถ ระบุตัวบุคคลได้

สิทธิอื่นใดที่กฎหมายกำหนด   ไม่ว่าจะเป็น  สิทธิการระงับการใช้งานส่วนบุคคล  สิทธิการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

กิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด

          กรณีใด ที่ทางบริษัทได้ดำเนินการแจ้งข้อมูล  ข่าวสาร และการส่งเสริมการตลาด  รวมถึงผลิตภัณฑ์ การบริการ การสอบถามข้อมูลเพื่อการออกแบบ  สำรวจ  วิเคราะห์  ข้อมูลต่างๆ ของบริษัท

นโยบาย เรื่องคุกกี้ ( Cookies )

          Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งานอินเทอร์เน็ตของท่านหรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเรื่อง Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org เราใช้ Cookies ในการจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านเพื่อช่วยให้เราสามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านใช้บริการเว็บไซต์เรา โดยเราใช้ Cookies ในกรณีดังต่อไปนี้

 • Cookies เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies): เราใช้ Cookies ประเภทนี้เพื่อช่วยให้เราจดจำอุปกรณ์หรือบริการและแพลตฟอร์มสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากขึ้น ในการปิดใช้งาน Cookies นี้ ท่านสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ ของท่านโดยดูวิธีการช่วยเหลือของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน
 • Cookies เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic cookies ): เราใช้ Analytic cookies ที่ให้บริการโดย Facebook และGoogle หรือบริการอื่นใด เพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานของผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการให้ท่านผ่านการโฆษณาใน Social Media ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้บุคคลภายนอกเหล่านี้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถเลือกปิดการใช้งาน Cookies ลักษณะนี้บนเว็บไซต์เรา

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย การคุ้มครองรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมด หรือบางส่วน  หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะทำการประกาศ ไว้บนเว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มอื่นของเรา

ช่องทางการติดต่อ

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล หากท่านต้องการติดต่อเพื่อขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล หรือการข้อร้องเรียนใดๆ ท่านสามารถ ติดต่อได้ดังช่องทางต่อไปนี้

บริษัท แคปปิตอลจีดิเวลลอปเมนท์ จำกัด

39/8 , 39/9 หมู่ 14 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

Phone: (02) 119-1666-8

Fax: (02) 119-1669

Email: info@cg.co.th

Website: www.cg.co.th

แคปปิตอลจีใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณยังใช้งานบนเว็บไซต์นี้ต่อไป เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า